Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Αύγουστος 2008
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αγαπητοί φίλοι

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας στη συνεδρίασή του της 15-7-2008 συζήτησε το θέμα της ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ στους συναδέλφους που έχουν σύμβαση με τα ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ειδικά του Ο.Π.Α.Δ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ οι ιατρικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα να πληρώνονται μετά από 6 και 7 και 8 μήνες.

Αποφασίσθηκε η έντονη παρέμβαση του προεδρείου, ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ, στη Διοίκηση του ΟΠΑΔ και μάλιστα στο νέο Πρόεδρο του ΟΠΑΔ κ. Χιόνη καθώς και στο Υπουργείο Υγείας αλλά και το Υπουργείο Απασχόλησης στο οποίο υπάγονται όλα τα άλλα ταμεία.

Ας βρουν λύση, εμείς τους έχουμε προτείνει διάφορες πρόσφορες λύσεις π.χ. αυτή που γίνεται με τους Φαρμακοποιούς.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ είναι να φθάσουμε κλασματικά σε 45-60 μέρες όπως είχαμε πετύχει παλιότερα. Αν και για μας η λύση είναι να ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ από τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ «άμα τη εμφανίσει» και μετά να γίνεται ο έλεγχος. Δεν είναι δυνατόν οι ελευθεροεπαγγελματίες συνάδελφοι που έχουν σύμβαση με τα ταμεία να έχουν κάθε 1η του μηνός ενοίκιο, πολλά έξοδα και να έχουν μηδέν έσοδα. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ.

Θα πρέπει εάν δεν το καταλάβουν να ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ με δική σας εξουσιοδότηση, σε μας. Αυτό ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ.
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Επειδή αναγνωρίζουμε ότι ο γιατρός με τη δύσκολη καθημερινότητα του δεν διαβάζει την ιατρική Δεοντολογία η οποία εστάλη στα ιατρεία σας (όσοι νέοι γιατροί δεν την έχουν μπορούν να την αναζητήσουν στο σύλλογο) θεωρούμε σκόπιμο να δημοσιοποιούμε κατά διαστήματα διάφορα άρθρα της.

Επειδή έγινε καταγγελία στο σύλλογο για το ύψος της αμοιβής του ιατρού ( δεν υπάρχει περιορισμός αλλά το κρίνει ο ίδιος) σας δημοσιεύουμε για πρώτη φορά το άρθρο 19 για την ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.

1. Ο ια­τρός πα­ρέ­χει τις υ­πη­ρεσί­ες του με α­μοι­βή και χει­ρί­ζε­ται το θέ­μα αυ­τό με λε­πτό­τη­τα, δια­κρι­τι­κό­τη­τα και χω­ρίς πρό­θε­ση εκ­με­τάλ­λευ­σης του α­σθενή. Η διεκ­δί­κη­ση της νό­μι­μης α­μοι­βής ή κά­θε άλ­λο θέ­μα σχε­τι­κό με αυ­τήν πρέ­πει να διε­νερ­γεί­ται με τρό­πο ο ο­ποί­ος να μην α­πά­δει προς την α­ξιο­πρέ­πεια και τον κα­τε­ξο­χήν αν­θρω­πι­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα του ια­τρι­κού ε­παγ­γέλ­μα­τος.

2. 0 ια­τρός μπο­ρεί να πα­ρέ­χει τις υ­πη­ρε­σί­ες του χω­ρίς α­μοι­βή ή με μειω­μέ­νη α­μοι­βή σε ει­δι­κές κα­τη­γο­ρίες α­σθενών, με βά­ση κρι­τή­ρια, που εί­ναι κοι­νω­νικώς πρό­σφο­ρα, πα­ρα­δε­κτά και σύμ­φω­να με το βα­θύ­τε­ρο αν­θρω­πιστι­κό χα­ρα­κτή­ρα του ια­τρι­κού ε­παγ­γέλ­μα­τος.

3. Ο ια­τρός πα­ρέ­χει τις υ­πη­ρε­σί­ες του χω­ρίς α­μοι­βή στους συ­να­δέλ­φους του και στους συγ­γε­νείς προς τους ο­ποί­ους αυ­τοί έ­χουν νό­μι­μη υ­πο­χρέ­ω­ση, κα­θώς και στους φοι­τη­τές της ια­τρι­κής.

4. Ο ια­τρός έ­χει δι­καί­ω­μα να α­παι­τή­σει την αμοι­βή του εί­τε α­πό τον ερ­γο­δό­τη, ως ερ­γα­ζό­με­νος, εί­τε α­πό τον α­σθε­νή, ως ε­λεύ­θερος ε­παγ­γελ­μα­τί­ας, με την α­παι­τού­με­νη όμως ευ­πρέ­πεια. Πα­ρέ­χει τα νό­μι­μα πα­ρα­στα­τι­κά τα ο­ποί­α α­φορούν στην κα­τά­στα­ση υ­γεί­ας του α­σθε­νή και στις οι­κο­νο­μικές συ­ναλ­λα­γές σχε­τι­κά με τις πα­ρα­σχε­θεί­σες ια­τρι­κές υ­πη­ρεσί­ες, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό το αν αυ­τό του ζη­τη­θεί ή ό­χι α­πό τον α­σθε­νή. Κά­θε ια­τρός ως ε­ξω- νο­σο­κο­μεια­κός - ε­λεύ­θε­ρος ε­παγ­γελ­μα­τίας έ­χει δι­καί­ω­μα να κα­θο­ρί­σει, ε­κτός ε­άν υ­πό­κει­ται σε ει­δικό κα­θε­στώς, το ε­πί­πε­δο α­μοι­βής του, α­νά­λο­γα με τις ι­κα­νό­τη­τες του. Σε ε­πεί­γου­σες πε­ρι­πτώ­σεις, η α­μοι­βή α­πό τους α­σθε­νείς α­να­ζη­τεί­ται α­φού πα­ρα­σχε­θεί η εν­δει­κνυό­με­νη ια­τρι­κή συν­δρο­μή.

5. Ο ια­τρός που προ­σφέ­ρει τις υ­πη­ρεσί­ες του στο δη­μό­σιο το­μέ­α ή σε ορ­γα­νι­σμό κοι­νω­νι­κής α­σφάλι­σης α­πα­γο­ρεύ­ε­ται να α­ξιώ­νει, να συμ­φω­νεί ή να ει­σπράτ­τει α­πό τον α­σθε­νή ο­ποιο­δή­πο­τε οι­κο­νο­μι­κό α­ντάλ­λαγ­μα ή άλ­λο ω­φέ­λη­μα ο­ποιασ­δή­πο­τε φύ­σης ή να δέ­χε­ται υ­πό­σχε­ση τού­του πέ­ρα α­πό τη μη­νιαί­α ή άλ­λη α­πο­ζη­μί­ω­ση ή α­μοι­βή του, ό­πως ο­ρί­ζο­νται στο νό­μο ή στη σύμ­βα­ση του.

6. Ο­ποια­δή­πο­τε συ­ναλ­λα­γή που α­φορά στη λή­ψη α­μοι­βής α­πό α­σθε­νή με­τα­ξύ ια­τρών και ο­ποιου­δή­ποτε άλ­λου λει­τουρ­γού υ­γεί­ας α­πα­γο­ρεύ­ε­ται.

7. Α­πα­γο­ρεύ­ε­ται στον ια­τρό να χρησι­μο­ποιεί ει­κο­νι­κούς με­σά­ζο­ντες πε­λά­τες ή άλ­λους με σκοπό την προ­μή­θεια πε­λα­τών με πο­σο­στά, κα­θώς και να λαμ­βά­νει πο­σοστά ε­πί της ια­τρι­κής α­μοι­βής.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε. πρώην ΤΕΒΕ)

Θέμα: Αποστολή πρόσκλησης για πρόσληψη θεραπευτών ιατρών στον Ο.Α.Ε.Ε.

Σας στέλνουμε την πρόσκληση για ανάθεση έργου από 01-01-2009 έως 31-12-2009 σε ιατρούς των ειδικοτήτων, που αναφέρονται σ΄ αυτήν για παροχή ιατρικών φροντίδων στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους ιατρούς μέλη του Συλλόγου σας.

Σημειώνουμε ότι οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν, όπως ορίζει η πρόσκληση από 01-09-2008 έως 19-09-2008 στα κατά τόπους Τμήματα του ΟΑΕΕ καθώς και στα κατά τόπους ΚΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί να υποβάλλουν μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από 01-09-2008 έως 19-09-2008 τα εξής δικαιολογητικά:

1)      Αίτηση

2)      Πρόσφατο πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής τους, που πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η ειδικότητα και αν ο ιατρός κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

3)      Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία ο θεραπευτής ιατρός απαραίτητα θα δηλώνει εάν:

Α) Κατέχει όχι άλλη έμμισθη θέση και που

Β) Υπάρχει ή όχι επαγγελματική ή οικονομική σχέση του ιδίου ή συγγενικού του προσώπου με κλινική, εργαστήριο ή φαρμακείο (εάν υπάρχει σχέση, η αξιολόγηση εναπόκειται στην κρίση της Διοίκησης).

4) Φωτοτυπία ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΤΣΑΥ κλάδου σύνταξης με τα στοιχεία του γιατρού, και ημερομηνία εγγραφής του στο ΤΣΑΥ.

 
ΤΑ ΕΞΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ.

1.      Ελάχιστες καθαρές μηνιαίες αποδοχές του ειδικευόμενου 1.600 ευρώ και ανάλογη κλιμάκωση στις αποδοχές των άλλων βαθμίδων.

2.      Πρόσληψη 2.000 νέων γιατρών – επιμελητών ΕΣΥ για το έτος 2008 και τη θεσμική επιτάχυνση των διαδικασιών για την άμεση υλοποίησή τους.

3.      Θεσμοθέτηση (με κονδύλια) του αφορολόγητου του επιδόματος βιβλιοθήκης και του πολυδιευθυντικού συστήματος με ότι αυτά συνεπάγονται από πλευράς αποδοχών.

4.      Νομοθέτηση του πενθημέρου – επταώρου – 35 ώρου εβδομαδιαίως με ρεπό την επομένη Σαββάτου – Κυριακής – αργιών.

5.      Θεσμοθέτηση του αφορολογήτου των εφημεριών, πέρα των τεσσάρων ενεργών τον μήνα, για κάθε γιατρό ειδικό ή ειδικευόμενο.

6.      Οι εφημερίες να παραμείνουν ως αυστηρά υπερωριακός χρόνος εργασίας και να αμείβονται ως υπερωρία.

 
ΓΙΑΤΡΟΙ ΙΚΑ

Πρό 15νθημέρου έγινε στην Αθήνα ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Απασχόλησης στην οποία μετείχαν η Υπουργός κ. Πετραλιά, η Διοίκηση του ΙΚΑ, η ομοσπονδία των γιατρών του ΙΚΑ και φυσικά πήρε μέρος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας.

Στη σύσκεψη αυτή αποφασίσθηκαν τα εξής:

1.           Σχετικά με την προκήρυξη των 2.000 θέσεων αναφέρθηκε στην Υπουργό η καθυστέρηση σχετικά με την έκδοση του Προεδρικού διατάγματος με τα κριτήρια της προκήρυξης. Η Υπουργός ζήτησε και από την Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ τις παρεμβάσεις της προς το Συμβούλιο της Επικρατείας για την επίσπευση της έκδοσης. Ζητήθηκε από την Υπουργό η ολοκλήρωση της διαδικασίας προκήρυξης όλων των κενών οργανικών θέσεων (όσων έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΤΣΑΥ 31/12/1992) και η Υπουργός ήταν θετική στην παραπάνω κατεύθυνση.

2.           Αποφασίστηκε η χορήγηση του Ειδικού κινήτρου (200-250 ευρώ) στους γιατρούς και το λοιπό υγειονομικό προσωπικό όπως και στους Διοικητικούς υπαλλήλους με ρύθμιση σε νομοσχέδιο του Υπουργείου, στο 1ο θερινό τμήμα της Βουλής.

3.           Αποφασίστηκε η σύσταση 1.500 θέσεων αορίστου χρόνου. Θα υπάρχει μοριοδότηση της προϋπηρεσίας και τα υπόλοιπα κενά θα καλυφθούν από νέους συναδέλφους.

4.           Αποφασίστηκε να αρχίσει η διαδικασία για την προκήρυξη 450 θέσεων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ιδίως επιμελητών Β, για κάλυψη των αναγκών των μονάδων και των νοσοκομείων.

5.           Ζητήθηκε επίσης από την Υπουργό η θετική εισήγηση του Υπουργείου για το Επίδομα Βιβλιοθήκης με το ενιαίο μισθολόγιο και η νομοθετική ρύθμιση του κενού σχετικά με τα μισθολογικά κλιμάκια μετά και την απορριπτική απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Επειδή δεχόμαστε καθημερινά ανώνυμες καταγγελίες για γιατρούς του ΕΣΥ που εργάζονται ιδίως σε κλινικές το Δ.Σ. σας ενημερώνει ότι κάθε καταγγελία θα εξετάζεται και οι παραβάτες θα παραπέμπονται στο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ. Απαντώντας δε σε ανώνυμο καταγγέλοντα κατ΄ αρχήν ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Γράφετε όμως ότι «δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την ανοχή σας για τους γιατρούς του ΕΣΥ».

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ. Ο συνάδελφος που καταγγέλλεται πάραυτα ελέγχθηκε και παραπέμπεται στο πειθαρχικό. Πάντως σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια αλλά πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη σ΄ όλο το Δ.Σ. ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝΤΕΣ ΘΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ μ΄ όλες τις σοβαρές συνέπειες.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ.

Πληροφορίες Α. Δανιηλίδου 210 5230406 Υπουργείο Υγείας.

1.           ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Παιδιατρική Κλινική: Άσκηση των ιατρών για ένα (1) χρόνο στην ειδικότητα της Παιδιατρικής

2.           ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ, Νεφρολογικό Τμήμα: Πλήρης χρόνος ειδίκευσης των ιατρών στην ειδικότητα της Νεφρολογίας

3.           ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Νεφρολογικό Τμήμα: Άσκηση των ιατρών για δύο (2) χρόνια στην ειδικότητα της Νεφρολογίας

4.           ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ: Ακτινολογικό Τμήμα: Άσκηση των ιατρών για τρία (3) χρόνια στην ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής, ως εξής: δυόμισι (2, ½) χρόνια κλασική ακτινολογία, έξι (6) μήνες νεώτερες απεικονιστικές μέθοδοι.

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ προκηρύσσει την πλήρωση θέσης Επιστημονικού Υπευθύνου Θράκης

Προσόντα:

-               Πτυχίο ιατρικής με ειδικότητα ψυχιατρικής

-               Προϋπηρεσία σε κοινοτικές ψυχιατρικές δομές

-               Εμπειρία στη διοίκηση και ανάπτυξη προσωπικού και υπηρεσιών

-               Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

-               Ικανότητες συντονισμού ενεργειών και ομάδων προσωπικού, συνεργασίας, ομαδικής εργασίας, ανάθεσης καθηκόντων, λήψης και υλοποίησης αποφάσεων, σχεδιασμού, προγραμματισμό και προβολής/ανάδειξης του έργο της Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος συνοδευόμενες από τα παρακάτω μπορούν να κατατεθούν στη διεύθυνση Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Κουντουριώτη 12   68100 Αλεξανδρούπολη - Τηλ.: 2551038178 email: ekpsalx@altecnet.gr

1.           επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου

2.           τίτλο ειδικότητας

3.           εγγραφή σε ιατρικό σύλλογο

4.           αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

5.           πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας

6.           μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος εφόσον υπάρχει

7.           καθώς και ότι άλλο θεωρείται απαραίτητο για την στήριξη της υποψηφιότητας

 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

1.           Στο Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας, ότι το Γ.Ν. Νάουσας για την κάλυψη των αναγκών του, επιθυμεί την πρόσληψη Επικουρικών Ιατρών για χρονικό διάστημα ενός έτους, των πιο κάτω ειδικοτήτων:

-               Ενός ειδικότητας Καρδιολογίας

-               Ενός ειδικότητας Αναισθησιολογίας

-               Ενός ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας

-               Ενός ειδικότητας Παθολογίας

-               Ενός ειδικότητας Οφθαλμογίας

-               Ενός ειδικότητας Ω.Ρ. Λ/γίας

Πληροφορίες: Τμήμα Προσ/κού Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας Τηλέφωνο 2332350203

2.           Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Ειδικότητα Παθολογίας
Ειδικότητα Αναισθησιολογίας
Ειδικότητα Χειρουργικής
Ειδικότητα Πνευμονολογίας

Για την μονάδα της εντατικής θεραπείας τηλ. 2463057439, κινητό 6976363906 κ. Αποστολίδου Ευτέρπη

3.           Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

Ζητούνται ΑΜΕΣΑ δύο Επικουρικοί Ιατροί ειδικότητας Ψυχιάτρου για κάλυψη 2 θέσεων στη Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Στην Κλινική μας υπηρετούν ήδη 3 Ψυχίατροι και προβλέπεται να προκηρυχθούν δύο θέσεις Επιμελ. Β στο αμέσως επόμενο διάστημα. Για τις εν λόγω θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλ. 2681361281 και 8944869983 με τον κ. Μπιλανάκη, Δ/ντη Ψυχιατρικής Κλινικής ΓΝ Άρτας.

 
ΑΠΟ ΤΗΝ MEDACS HEALTHCARE πήραμε την εξής ανακοίνωση για γιατρούς στην ΑΓΓΛΙΑ.

Η Medacs Heakthcare έχει τις παρακάτω κλινικές θέσεις από τον Αύγουστο 2008 για 6 μήνες για Ειδικευμένους Ιατρούς.

1.           Staff Grade στην Ορθοπαιδική Χειρουργική Συμβόλαιο – 6 μήνες 1 χρόνο Ετήσιος μισθός 65.000 λίρες με εφημερίες περίπου.

2.           Θέσεις για ανειδίκευτους γιατρούς

Βασική προϋπόθεση είναι η εγγραφή στον General Medical Council. Γνωρίζουμε ότι η εγγραφή είναι δαπανερή αλλά τα κρατικά νοσοκομεία προτιμάνε Βιογραφικά μόνο από ιατρούς που ήδη έχουν κάνει την εγγραφή διότι δεν μπορούν να περιμένουν σε περίπτωση καθυστέρησης.

Οι αιτούμενοι δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση προς την Medacs Healthcare.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council, πολύ καλή γνώση Αγγλικής

Πληροφορίες: κ. Suzi Harris τηλ. 26610 91969, κιν: 6996639639
 
Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Επειδή ο Σύλλογος δεν έχει καμία επιχορήγηση ούτε άλλα έσοδα, σας παρακαλούμε να εξοφλείτε την συνδρομή σας έγκαιρα για να μην μπαίνει πρόστιμο (όπως ο Νόμος ορίζει) και έτσι «στενοχωριόμαστε» και «πικραινόμαστε» χωρίς λόγο.

Έρχονται πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν εμφανίσθηκαν ποτέ στο σύλλογο για 10-15 χρόνια, δεν πλήρωσαν ποτέ, έχουν μπει πρόστιμα που συσσωρεύτηκαν και επειδή θέλουν να τακτοποιηθούν στο ΤΣΑΥ για τη σύνταξή τους ζητούν βεβαίωση του Συλλόγου. Είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν όλα τα χρεωστούμενα.

Τα προηγούμενα Συμβούλια σ΄ αυτές τις περιπτώσεις ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΟΡΘΑ του έχουν διαγράψει.

Επί των ημερών μας δεν διεγράφη κανείς – έτσι όμως έχουμε ουσιαστικά παρανομήσει εμείς.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, επειδή τα πρόστιμα είναι μεγάλα καθώς προστίθενται και συσσωρεύονται και οι συνδρομές, να ΕΞΟΦΛΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ τις συνδρομές σας. ΔΕΝ είναι δυνατόν παλαιές οφειλές να χαρισθούν όταν πληρώνει ανελλιπώς ο νέος άνεργος γιατρός.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Επειδή πολλοί νέοι κυρίως γιατροί αλλά και οι μεγαλύτεροι ζητάτε τις μηνιαίες ανακοινώσεις του προεδρείου (που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν τις έχετε για να δείτε κάτι που σας ενδιαφέρει) υπάρχουν στο σύλλογο σε βιβλιαράκι και μπορείτε να τις παίρνετε.       

 
Σας ευχαριστούμε,
Με τιμή

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
        ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
    ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

 
   ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
 

     ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
27/06/2019 : 15th Annual Congress of the Hellenic College of Cardiology & Cardio Cath Meeting 2019

 Live Demonstration Course

27-29 June 2019, Ioannina

http://www.conferre.gr/congress/cardiocath2019/

 


27/06/2019 : 15th Annual Congress of the Hellenic College of Cardiology & Cardio Cath Meeting 2019 Live Demonstration Course

Dates: 27-29 June 2019
Venue: Hotel Du Lac, Ioannina
Organization: Hellenic College of Cardiology
Website: www.cardiologycongress2019.gr

 


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions