Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Ιούλιος 2008
ΙΟΥΛΙΟΣ 2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αγαπητοί φίλοι

Το Δ.Σ. στη συνεδρίαση του, εκτός των άλλων θεμάτων ασχολήθηκε με το «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ».

Μελετώντας το εισαγωγικό σημείωμα του Υπουργού Υγείας αλλά και το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει η επανάληψη ορισμών, θεσμικών προβλέψεων και νομοθετικών προοπτικών που είχαν προβλεφθεί στα κατά καιρούς νομοσχέδια που προηγήθηκαν με ίδιο περιεχόμενο, χωρίς ποτέ να εφαρμοσθούν.

Τέτοια είναι τα «ΔΙΚΤΥΑ   Π.Φ.Υ.», «Τα πρωτόκολλα Ιατρικών Πράξεων και Φαρμάκων», τα κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου», και άλλα. Ακόμη και ο ιδρυτικός Νόμος του ΕΣΥ.

Στο νομοσχέδιο και μετέπειτα Νόμο θα πρέπει όμως – σύμφωνα με τις διεκδικήσεις του Ιατρικού κόσμου – να συμπεριλαμβάνονται ορισμένες βασικές αρχές όπως:

1.      Η δυνατότητα συμμετοχής με διαφόρους τρόπους όλων των ιατρών και όχι μόνο κάποιων που θα «ευνοηθούν».

2.      Η παράλληλη αξιοποίηση των υποδομών του ΔΗΜΟΣΙΟΥ κυρίως αλλά και εκείνων του ιδιωτικού τομέα που πληρούν τους όρους του δημοσίου και τους δέχονται.

3.      Η θεσμοθέτηση πραγματικού οικογενειακού ιατρού

4.      Η καθιέρωση της Ενιαίας Ηλεκτρονικής κάρτας όχι μόνο σαν πιστωτικός – οικονομικός μηχανισμός αλλά να αποτελεί μέσον ενημέρωσης του κάθε ιατρού για το ιστορικό του ασθενούς.

Η θεσμοθέτηση των εννοιών αυτών προσεγγίζει περίπου θετικά τις ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.

Το νομοσχέδιο όμως του Υπουργείου δεν απαντά στις ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΕΣ των Ιατρών και τω πολιτών για την Π.Φ.Υ. και αφήνει ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ.

ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ είναι τα ακόλουθα:

1.      Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ σαν ανυποχώρητη, βασική διεκδίκηση των Ιατρικών Συλλόγων ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ; ΜΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΤΑΙ.

2.      Δεν λαμβάνεται υπ΄ όψιν το διογκούμενο συνεχώς πρόβλημα του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ.

3.      Με ποιο ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΤΗ θα αναπτυχθεί η Π.Φ.Υ.

4.      Για τον Οικογενειακό γιατρό γίνεται μόνο επιγραμματική αναφορά χωρίς να προσδιορίζει τις παραμέτρους που τον διέπουν.

5.      Δεν προβλέπεται συμμετοχή όλων των γιατρών π.χ. Ελευθεροεπαγγελματιών σαν ελεύθερη επιλογή τους αλλά αφορά μόνο όσους εντάσσονται το Κρατικό Δίκτυο Π.Φ.Υ.

6.      Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ που υπάρχει από πολλά χρόνια στην Ευρώπη και είναι πάγιο αίτημά μας αναφέρεται μόνο σαν πιστωτικός – οικονομικός μηχανισμός και όχι όπως πραγματικά πρέπει να είναι: μέσο πληροφόρησης του κάθε ιατρού για το ιστορικό του ασθενούς.

7.      Υπάρχει άραγε οικονομοτεχνική μελέτη που είναι απαραίτητη για να γίνει η Π.Φ.Υ.

8.      Δεν αναφέρεται καθόλου στην ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

9.      ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ είναι ΑΣΑΦΕΣ.

 Είναι δυνατόν ν΄ εφαρμοσθεί χωρίς τη συναίνεση ενός «ισχυρού» από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ή των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.

 

Αν δεν καταλάβουν οι εκάστοτε διοικούντες το Υπουργείο ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ασφαλώς και σίγουρα θ΄ αποτύχουν.

 
 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

πληροφορίες: Αικ. Σολωμού τηλ. 210 5235835 fax. 210 5230577

ΘΕΜΑ: «Εγκατάσταση Ιατρείων σε περιοχές αμιγούς κατοικίας»

Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου , που αφορά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιατρείων σε περιοχές αμιγούς κατοικίας μετά την κατάργηση της απαγόρευσης της περ. 2 ε του άρθρου 14 του Π.Δ. 84/01 με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3627/2007 - ΦΕΚ 292/Α, για ενημέρωση σας και τυχόν δικές σας ενέργειες.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59 Δ/3.2.1989), τα οδοντιατρεία και τα ιατρεία που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, ούτε μονάδα εφαρμογής ισοτόπων, ούτε ακτινολογικό εργαστήριο, ούτε εγκαταστάσεις φυσιοθεραπείας, ανήκουν στην κατηγορία των Γραφείων.

Σύμφωνα με την παρ. Β1 του άρθρου 1 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος Φ(ΕΚ 166 Δ) σε χώρους1 κατοικίας σε περιοχές αμιγούς κατοικίας «επιτρέπεται κατ'εξαίρεση να χρησιμοποιούνται χώροι κτιρίων κατοικίας για άσκηση επαγγέλματος συμβιβαστικού προς την κυρία χρήση του κτιρίου (ιατρεία κλπ.)».

Σύμφωνα με το ίδιο Π.Δ/γμα χρήσεων γης (ΦΕΚ 166 Δ/1987) τα ιατρεία και οδοντιατρεία κατά κανόνα θεωρούνται γραφεία και επιτρέπονται σε περιοχές γενικής κατοικίας.

Η παραπάνω κατ'εξαίρεση ρύθμιση του άρθρου 1 παρ.ΒΙ (του από 23.2.1987 Π.Δ/γματος - ΦΕΚ 166 Δ/1987), αφορά τους χώρους κατοικίας, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος όπως ιατρού, δικηγόρου, μηχανικού, κοινωνιολόγου, δημοσιογράφου κλπ., σε τμήμα της κατοικίας εφ'όσον ασκούνται αποκλειστικώς υπό των ενοικούντων εις την κατοικία - όπως άλλωστε αναφέρεται και στο 212/1999 Πρακτικό ΣτΕ «ότι η χρήση του κτιρίου σε επάγγελμα συμβατό (εν προκειμένω ιατρείο ) έχει προδήλως την έννοια της επαγγελματικής κατοικίας, υπό την έννοια ότι , τα περί ων πρόκειται επαγγέλματα ασκούνται αποκλειστικώς και αυτοπροσώπως υπό των ενοικούντων εις τους χώρους αυτούς, δια δε της ασκήσεως του επαγγέλματος δεν αναιρείται η κύρια χρήση του χώρου κατοικίας».

Σύμφωνα με το άρθρο 14 περ. 2ε του Π.Δ/γματος 24/2001 (ΦΕΚ 70 Α/10.4.2001) περί «Όρων και προϋποθέσεων, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)» απαγορευόταν η λειτουργία ΠΦΥ «σε χώρο που χρησιμοποιείται για κατοικία». Η διάταξη αυτή καταργήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α/24.12.2007).

Κατά συνέπεια με την κατάργηση της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.Δ/γματος 84/2001, επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση χρήση χώρων κτιρίων κατοικίας για ιατρεία κατά την έννοια και το περιεχόμενο της παρ. Β1 του άρθρου 1 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος.

Η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή στις περιοχές αμιγούς κατοικίας που έχουν καθοριστεί με Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή/και με Πολεοδομικές Μελέτες.

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (έγγραφο) Πληροφορίες: κ. Ν. Σωτήρχου τηλ. 210 5205490

ΘΕΜΑ: «Επισήμανση αλλαγών στο Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών»

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, συμπληρωματικά επισημαίνουμε και εφιστούμε την προσοχή σας στις κυριότερες αλλαγές που επήλθαν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο των Επεξηγήσεων   που   συνοδεύει    τον    Πίνακα   του   νέου    Εθνικού   Προγράμματος

Εμβολιασμών:

1.                   Εισήχθη το εμβόλιο κατά του Ιού των Ανθρώπινων Θηλωμάτων (ΗΡ\/).

2.                   Προσετέθη δεύτερη δόση στο εμβολιαστικό σχήμα κατά της ανεμευλογιάς.

3.                   Το εμβόλιο κατά της Ηπατίτιδας Α συνιστάται πλέον ως υποχρεωτικό σε όλα τα υγιή παιδιά άνω του ενός (1) έτους με εμβολιαστικό σχήμα 2 δόσεων, και επιλεκτικά μόνο στους ενήλικες που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

4.                   Στον εμβολιασμό κατά της διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη, εισήχθη το εμβόλιο Τdap, το οποίο περιέχει μικρότερη δόση διφθεριτικής ατοξίνης και συνιστάται ως επαναληπτική δόση στην ηλικία των 11-12 ετών ή και αργότερα.

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΣΥ.

Πληροφορίες: Β. Αντωνίου τηλ. 210 5231563

Σας εφιστούμε την προσοχή, και σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους υποψηφίους οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση στο ΕΣΥ, ότι στα τυπικά προσόντα πρέπει να προσκομίσουν την βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή της νόμιμης απαλλαγής τους, οι οποίες εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το ΑVΕΜ 2009-ARISTOTLEVASCULAREXPERTSMEETINGθα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από 12 έως 14 Μαρτίου 2009, στο ξενοδοχείο ΗyattRegency.

Το Συνέδριο διοργανώνει η Α' Χειρουργική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου), με Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τον Καθηγητή, κ. Δημήτριο Κισκίνη.

Η παρακολούθηση του παραπάνω Συνεδρίου γίνεται αποκλειστικά με εγγραφή.
Πληροφορίες: τηλ. 2310 265898, 238296
 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ

(Διεύθυνση επαγγελμάτων Υπουργείου Υγείας, Πληροφορίες: Α. Δανιηλίδου 210 5230406)

1. 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ρευματολογική Κλινική : Πλήρης χρόνος άσκησης των ιατρών στην ειδικότητα της Ρευματολογίας

2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Νεφρολογικό Τμήμα: Άσκηση των ιατρών για δύο (2) χρόνια στην ειδικότητα της Νεφρολογίας

3. ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ -Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ

Νευρολογική Κλινική: Άσκηση των ιατρών για έξι (6) μήνες στην ειδικότητα της Νευρολογίας

4. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ' Αναισθησιολογικό Τμήμα: Πλήρης χρόνος ειδίκευσης των ιατρών στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας

5. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ:

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Δύο (2) χρόνια άσκησης των ιατρών στην εξειδίκευση της Εντατικολογίας.

6. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

Οφθαλμολογική Κλινική: Άσκηση των ιατρών για δύο (2) χρόνια στην ειδικότητα της Οφθαλμολογίας

7. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

Χειρουργική Κλινική: Άσκηση των ιατρών για δύο (2) χρόνια στην ειδικότητα της Χειρουργικής

8. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Καρδιολογική Κλινική: Πλήρης χρόνος ειδίκευσης των ιατρών στην ειδικότητα της Καρδιολογίας

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ

Σχόλια: Ζητείται επειγόντως Επικουρικός Παθολόγος στο Νοσοκομείο Δράμας. 10 εφημερίες το μήνα (μισές εξωτερικές, μισές εσωτερικές) Β΄ Παθολογική Κλινική, 29 κλίνες. Πληροφορίες: κ. Ανδρέας Ξάνθης τηλ. 6942900424

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 113ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ τηλ.: 2310 485045
Θέμα: Τμήμα Οικονομικού

1.      Σας ενημερώνουμε ότι από 1ης Ιουνίου 2008 το Τμήμα Οικονομικού της 113 Πτέρυγα Μάχης θα λειτουργεί στο Α.Δ. ΜΙΚΡΑΣ.

2.      Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν τα μέλη σας για καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΑΥ
Πληροφορίες Α. Τσαντήλα τηλ. 210 8254146
 

Σχετικά με τη νοσηλεία ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ σε Ιδιωτικές Κλινικές

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας, που ασφαλίζονται στον Κλάδο Ασθενείας του ΤΣΑΥ ότι, σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 78/91, νοσηλεία παρέχεται και σε ιδιωτικές κλινικές με εντολή εισαγωγής (εισιτήριο), μετά από γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού και έγκριση του ελεγκτή γιατρού του Ταμείου.

Σε περίπτωση επείγουσας εισαγωγής σε ιδιωτική κλινική, του επείγοντος κρινόμενου από τον ελεγκτή γιατρό του Ταμείου, μπορεί η νοσηλεία να εγκριθεί και μετά την εισαγωγή του ασθενούς εφόσον γνωστοποιηθεί στο Ταμείο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από της εισαγωγής του ασθενούς. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας τήρησης της πιο πάνω προθεσμίας, η νοσηλεία μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, εφόσον η γνωστοποίηση γίνει το ανώτερο εντός είκοσι (20) ημερών από της εισαγωγής και υπό την προϋπόθεση ότι η νοσηλεία δεν έληξε ακόμη.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να τηρούν την προβλεπόμενη από το Νόμο προθεσμία των 5 ημερών (εργασίμων ή   μη) γνωστοποίησης της νοσηλείας, διότι σε διαφορετική περίπτωση το Ταμείο θα βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να μην τους εγκρίνει τη δαπάνη νοσηλείας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
 
 

Σας ευχαριστούμε,

Με τιμή

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
    ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

     ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
24/05/2019 : 4η Διημερίδα ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

24 & 25 ΜΑΪΟΥ 2019
Αθήνα │ Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε
ΕΔΩ για την εγγραφή σας


25/05/2019 : 4η Διημερίδα Καρδιολογίας & Καρδιοχειρουργικής Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων

Παρασκευή 24 καιΣάββατο 25 Μαΐου 2019
Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», στην Αθήνα στο Νοσοκομείο «Μητέρα»

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions