Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Μάιος 2007
ΜΑΪΟΣ 2007
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητοί φίλοι

Πολλές φορές το Υπουργείο Υγείας ή και άλλα Υπουργεία αποφασίζουν πράγματα που μπορεί να μας βρίσκουν αντίθετους όμως είμαστε υποχρεωμένοι, για τη σωστή σας ενημέρωση, να σας τα γνωρίζουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Πρέπει όμως πέρα από την αποφασιστική αντίδραση μας κάθε φορά να είστε ενήμεροι. Εξ΄ άλλου το Δ.Σ. με το Προεδρείο έχει καθήκον να σας ενημερώνει και αυτό κάνει και τώρα. ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕ ΤΩΝ ΝΕΩΝ.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 433/28-3-2007 δημοσιεύθηκε το εξής:

Η υπ΄ αριθμ. Υ10δ/43440/2006 υπουργική απόφαση συμπληρώνεται ως ακολούθως:

Γιατροί που επιθυμούν να ειδικευτούν στις ειδικότητες των οποίων η άσκηση πραγματοποιείται με ενιαία τοποθέτηση πλην των ειδικοτήτων της Παθολογίας και Γενικής Χειρουργικής μπορούν να υποβάλουν δύο αιτήσεις για σειρά προτεραιότητας σε νοσοκομεία που είναι αναγνωρισμένα να χορηγούν μειωμένη και πλήρη άσκηση αντίστοιχα.

Για τις ειδικότητες στις οποίες απαιτούνται περισσότερα των δύο σταδίων ειδίκευσης επιτρέπεται μετά την τοποθέτηση στο πρώτο προκαταρκτικό στάδιο η υποβολή μιας αίτησης για κάθε από τα επόμενα στάδια ειδίκευσης. Κάθε μεταγενέστερη αίτηση ακυρώνει αυτοδίκαια την προηγούμενη του αντίστοιχου σταδίου ειδίκευσης.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΑΥ (Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών) πήραμε το εξής έγγραφο για ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007.

Πληροφορίες: Ε. ΚΛΙΤΣΑ τηλ. 210 8819188, Fax: 210 8832180 Αχαρνών 27 10439 Αθήνα

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε ότι το Δ.Σ. του ΤΣΑΥ ενέκρινε με την ανωτέρω απόφαση του την αποδέσμευση του ποσού των 1.800.000,00 ευρώ για χορήγηση δανείων πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης ύψους 6.000,00 ευρώ έκαστο με την προϋπόθεση σχετικής έγκρισης από τη Νομισματική επιτροπή.

Όσοι από τους ασφαλισμένους επιθυμούν να τύχουν χορήγησης του εν λόγω δανείου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι 30/6/2007.

Το αναφερόμενο δάνειο θα χορηγηθεί με σειρά προτεραιότητας των περιοχών Δ, Γ, Β, Α που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 3 Ν 1262/82 και με την προϋπόθεση ότι οι υγειονομικοί που έχουν χρόνο ασφάλισης κάτω της 10ετίας από την έναρξη των υποχρεώσεων τους στο Ταμείο ή δεν έχει παρέλθει 10ετία από τη λήψη τίτλου ειδικότητας.

Οι ασφαλισμένοι της περιφέρειας που επιθυμούν να τους χορηγηθεί δάνειο πρέπει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υποβάλλουν την αίτησή τους στο τμήμα, στο γραφείο ή στην αντιπροσωπεία που ανήκουν.

Τα παραπάνω οφείλουν να πρωτοκολλήσουν την αίτηση αναγράφοντας την επωνυμία τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου στο σώμα της αίτησης και στην συνέχεια άμεσα να την διαβιβάσουν στην κεντρική υπηρεσία.

Στην αίτηση θα αναγράφεται η πόλη στην οποία θα εγκατασταθεί επαγγελματικά ο ασφαλισμένος και θα επισυνάπτονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 

1.           Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του ασφαλιστικού βιβλιαρίου όπου καταχωρούνται οι εισφορές που έχουν καταβληθεί μέχρι το έτος 2006. Εάν δεν είναι καταχωρημένες για οποιοδήποτε λόγο, φωτοτυπία επικυρωμένη των αποδείξεων πληρωμής.

2.           Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο άδειας άσκησης επαγγέλματος.

3.           Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο τίτλου ειδικότητας.

4.           Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο βεβαίωσης έναρξης εργασιών από τη Δ.Ο.Υ.

5.           Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 Ν 1599/86) στην οποία θα δηλώνει ότι: Α) Το δάνειο θα το χρησιμοποιήσει για επαγγελματική εγκατάσταση ή εξοπλισμό του …………………που βρίσκεται στην περιοχή …………..……οδός……………………..……αριθ……   Β) ΔΕΝ του έχει χορηγηθεί άλλο δάνειο μέχρι σήμερα από το ΤΣΑΥ.

 

Οι αλλοδαποί ασφαλισμένοι, πλην των προερχόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:

 

1)           Άδεια παραμονής στην Ελλάδα

2)           Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει τη μόνιμη κατοικία του στην Ελλάδα και σε περίπτωση αλλαγής της, ότι υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το ΤΣΑΥ.

3)           Έγγραφο στο οποίο ορίζεται ο αξιόχρεος τριτεγγυητής με περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα και

4)           Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο θα φαίνεται ότι έχει παρέλθει πενταετία από τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

 

Το δάνειο θα εξοφληθεί σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί μετά από ένα (1) έτος από τη χορήγηση του δανείου.

Το επιτόκιο καθορίστηκε σταθερό σε ποσοστό 3,70%.

Τέλος σημειώνεται ότι θα απαιτηθεί μετά την έγκριση της αίτησης για τη χορήγηση του εν λόγω δανείου η καταβολή στο Δημόσιο Ταμείο χαρτοσήμου 3% (180 ευρώ) στο ποσό του δανείου πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ (36 ευρώ) σύνολο 216,00 ευρώ. Το διπλότυπο τύπου Α από το Δημόσιο Ταμείο πρέπει να σταλεί στο ΤΣΑΥ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Θ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γενική Διεύθυνση: Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση: Περιουσίας και Προμηθειών

Τμήμα: Κληροδοτημάτων

Κληροδότημα: Στυλιανού Σαμαρά

 

Προκήρυξη μιας (1) υποτροφίας για πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά, τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής – μιας (1) υποτροφίας εξωτερικού (Ευρώπη ή Αμερική) σε πτυχιούχο (άρρενα) της Σχολής Ιατρικής του ΑΠΘ ο οποίος έχει αποκτήσει ειδικότητα της επιστήμης του και επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό, είτε για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, είτε για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι για την χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

1.      Να είναι άρρενες, ηλικίας μέχρι τριάντα έξι (36) ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής.

2.      Να είναι οικονομικά αδύνατοι όσον αφορά την αντιμετώπιση των σπουδών τους στο εξωτερικό.

3.      Να έχουν άψογο χαρακτήρα, ηθικά και πνευματικά προσόντα.

4.      Να κατάγονται από τη Βόρεια Ελλάδα κατά προτίμηση δε από το Δ.Δ. Αδριανής Δράμας.

5.      Να γνωρίζουν επαρκώς την ξένη γλώσσα της χώρας στην οποία επιθυμούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές.

6.      Να έχουν αποκτήσει ειδικότητα της επιστήμης τους

7.      Να επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό (απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και εκπαίδευση) κατά προτεραιότητα σε θεωρητικούς κλάδους της Ιατρικής (όπως Φυσιολογία, Πειραματική Παθολογία, Ιστορία Ιατρικής κ.λ.π.)

8.      Να προτίθενται να υπηρετήσουν τον κλάδο της Επιστήμης τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εφόσον τους ζητηθεί) μετά τη λήξη της υποτροφίας τους για δέκα χρόνια.

9.      Να είναι υγιείς και να μη πάσχουν από χρόνια νόσο.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, μετά την επιλογή του Πρυτανικού Συμβουλίου θα εξετασθεί υποχρεωτικά γραπτά και προφορικά, (άρθρ. 14 Κ Δ/τος 18/23.8.1941) στην ξένη γλώσσα της χώρας μετεκπαίδευσης.

Θεωρείται επιτυχών στην εξέταση της ξένης γλώσσας όποιος συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας στη γραπτή και προφορική εξέταση τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14) σε βαθμολογική κλίμακα 0-20.

Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση της υποτροφίας, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το έντυπο χορηγείται) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ, 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή, τηλ. 2310 995214/5213, ΦΑΞ: 995211) μέχρι 16/5/2007 συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1.      Αντίγραφο πτυχίου της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

2.      Αντίγραφο τίτλου Ιατρικής ειδικότητας

3.      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος

4.      Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος της οικογένειας του υποψηφίου και του ιδίου και του εντύπου Ε9 (δήλωση ακινήτου περιουσίας)

5.      Πιστοποιητικό καταγωγής (σε περίπτωση που αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας) από τη Βόρειο Ελλάδα και κατά προτίμηση από το Δ.Δ. Αδριανής Δράμας.

6.      Δήλωση της χώρας και του αντικειμένου μετεκπαίδευσης όπως και του συγκεκριμένου Ιδρύματος – εφόσον τούτο είναι γνωστό.

7.      Δήλωση της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών στις οποίες επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος

8.      Συστατικές επιστολές αρμοδίων προσώπων για τα ηθικά και πνευματικά προσόντα του υποψηφίου

9.      Βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου από την οποία θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι υγιής και δεν πάσχει από κάποια χρόνια νόσο.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (το έντυπο χορηγείται) στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) εφόσον εκλεγεί ως υπότροφος, θα επιστρέψει στην Ελλάδα μετά τη λήξη των σπουδών του στο εξωτερικό για να υπηρετήσει – εφόσον του ζητηθεί στο ΑΠΘ για δέκα (10) τουλάχιστον έτη στον κλάδο της επιστήμης του και β) σε περίπτωση που αρνηθεί να υπηρετήσει στο ΑΠΘ υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε ως υποτροφία στο πενταπλάσιο.

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Επειδή πολλές υπηρεσίες με έγγραφά τους διαμαρτύρονται ότι δεν αναγράφουμε στα πιστοποιητικά το σκοπό και το όνομα του λήπτη του σας ενημερώνουμε:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του ΚΩΔΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ν. 3418/05 ο ιατρός οφείλει όταν συντάσσει πάσης φύσεως ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ή ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ να αναφέρει το σκοπό για τον οποίο προορίζονται καθώς και το όνομα του λήπτη του πιστοποιητικού.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥ ΟΠΑΔ (Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου)

Πληροφορίες: Γ. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ τηλ. 2310 594.802

ΘΕΜΑ: «ΈΝΤΑΞΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Δ.»

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3369/05(ΦΕΚ171 Α) και την Κ.Υ.Α. 56290/81/13-06-2006 έχουν ενταχθεί στην περίθαλψη του Ο.Π.Α.Δ. από 01-01-2007 τα παρακάτω Ν.Π.Δ.Δ.:

1.      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2.      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3.      ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Α.Π.Θ.

4.      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Α.Π.Θ.

5.      ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ Α.Π.Θ.

 

Ήδη έχουμε εφοδιάσει όλο το προσωπικό και τα μέλη των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ. με βιβλιάρια του Ο.Π.Α.Δ. και ισχύει και για αυτούς ο νέος κανονισμός περιθάλψεως του Ο.Π.Α.Δ.

Σε όλα τα βιβλιάρια έχει τεθεί στη σελίδα 3 η σφραγίδα ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01-01-2007.

Επειδή ορισμένοι υπάλληλοι εισάγονται για νοσηλεία σε νοσοκομεία ή κλινικές με τα παλαιά βιβλιάρια, σας γνωρίζουμε ότι ο Ο.Π.Α.Δ. δεν θα μπορεί να εκκαθαρίσει απαιτήσεις με αριθμό μητρώου και εντολές παλαιών βιβλιαρίων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. ΠΕΤΡΕΑ – Ε. ΧΑΤΖΗ τηλ. 210 5235929

ΘΕΜΑ: Απονομή βραβείων από Ίδρυμα «PRINCEMAHIDOL» της Ταϋλάνδης

Αναφερόμενοι στο σχετικό έγγραφό μας, αποστέλλουμε, συνημμένως την υπ΄ αριθμ. 1700/98 ρηματική διακοίνωση της Πρεσβείας της Ταϋλάνδης στην Αθήνα μετά των εις αυτή επισυναπτόμενων πληροφοριακών εντύπων αναφορικώς με τα βραβεία του Ιδρύματος «Prince Mahidol».

Διά της αποστελλομένης ρηματικής διακοινώσεως ζητείται να ορισθούν τυχόν υποψήφιοι άτομα ή ιδρύματα από ελληνικής πλευράς για την απονομή βραβείου για το έτος 2007. Οι προτεινόμενοι πρέπει ως διευκρινίζεται να έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στους τομείς της ιατρικής της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών.

Παρακαλούμε για ενέργειές σας συναφώς με τον τυχόν ορισμό υποψηφίου από πλευράς της χώρας μας και την ενημέρωση του εν λόγω Ιδρύματος που εδρεύει στην Μπανγκόκ μέχρι 31/5/2007 με παράλληλη ενημέρωση και της Διευθύνσεώς μας.

 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

Το Διαγνωστικό Κέντρο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Φιλίππου Β 1 – 50100 Κοζάνη) τηλ. 24610 54 400, 54 410 ζητεί για εργασία ακτινοδιαγνώστες και βιοπαθολόγους με αμοιβές (όπως αναφέρει σε έγγραφό του) 4000 – 6000 ευρώ μηνιαίως.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν.

Ο Ι.Σ.Θ. συνιστά να προσέξετε στην υπογραφή συμβολαίου για τους όρους αμοιβής και εργασίας.

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΑΔ

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι νέες συμβάσεις του ΟΠΑΔ κλινικών κι εργαστηριακών γιατρών που έγιναν από το 2003 και εντεύθεν είναι ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. Ως εκ τούτου (έστω και τυπικά) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ με δική μας ευθύνη. Για να μην έχουμε προβλήματα (διακοπές ή μη πληρωμές σε ληγμένες συμβάσεις) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ (Σαπφούς 3 με Προμηθέως γωνία) τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης με τη παλαιά σύμβαση μαζί μας και την σφραγίδα μας για την υπογραφή της ανανεωμένης σύμβασης.

 

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Η συνδρομή προς το Σύλλογο είναι 80 ευρώ ετησίως και δεν αυξήθηκε στη δική μας θητεία. Μπορεί να πληρώνεται και ανά εξάμηνο 40 ευρώ. Είναι τα μόνα έσοδα του Συλλόγου για την διακίνησή του (υπάλληλοι, έξοδα λειτουργίας κ.λ.π.)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και ΚΥΡΙΩΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ λειτουργεί ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ να πληρώνετε έγκαιρα.

Δυστυχώς υπάρχουν συνάδελφοι (ευτυχώς λίγοι) που έχουν να πληρώσουν τη συνδρομή τους χρόνια και έχουν μπει πρόστιμα (ολιγώτερα απ΄ ότι ορίζει ο Νόμος).

Όταν θα τα πληρώσουν φυσικά θα είναι πιο δύσκολα και το Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα να τα χαρίσει. 

    
 

Σας ευχαριστούμε,

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
 


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
20/04/2019 : Ημερίδα Οφθαλμικής Ογκολογίας

20 Απριλίου 2019
Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Περισσότερες πληροφορίες: www.medevents.gr/congress/ocularoncology19

Εγγραφή: services.livemedia.com/register/ocularoncology19.aspx

Πρόγραμμα: s.livemedia.com/p/ocularoncology19


02/05/2019 : 38ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ

2- 4 Μαΐου 2019

Χαλκιδική, Ξενοδοχείο Athos Palace

πληροφορίες ΕΔΩ


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions