Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Δήμος Σαμοθράκης - προκήρυξη θέσεων για ιατρούς - 3/4/2019

Ο Δήμος Σαμοθράκης προτίθεται να συνάψει  συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων:

·         Ένα (1) ΠΕ Ιατρό  για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών στους λουόμενους του δημοτικού υδροθεραπευτηρίου¨ συνολικής διάρκειας από τη υπογραφή της σύμβασης και έως 30/10/2019

·         Ένα (1) ΠΕ Ιατρό ειδικότητας Παιδιάτρου για την εκτέλεση του έργου ¨Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού προς υλοποίηση του προγράμματος ¨Εναρμόνιση  οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ συνολικής διάρκειας έντεκα (11) μηνών σχολικό έτος

Τα προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες προς υποψηφίους αναλυτικά αναφέρονται για την θέση ΠΕ Ιατρού για τις ανάγκες του υδροθεραπευτηρίου στην ΣΜΕ 1/2019 αρίθμ. πρωτ.: 1620/2-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΘΑΩ1Λ-ΚΗΑ) και  για τη θέση ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Παιδιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην ΣΜΕ 2/2019 αρίθμ. πρωτ.: 1640/2-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΝΛΩ1Λ-Φ77) που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www.samothraki.gr).

Πληροφορίες: Καπετανίδου Στυλιανή

Τηλ. επικοινωνίας: 2551041218 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
27/06/2019 : 15th Annual Congress of the Hellenic College of Cardiology & Cardio Cath Meeting 2019

 Live Demonstration Course

27-29 June 2019, Ioannina

http://www.conferre.gr/congress/cardiocath2019/

 


27/06/2019 : 15th Annual Congress of the Hellenic College of Cardiology & Cardio Cath Meeting 2019 Live Demonstration Course

Dates: 27-29 June 2019
Venue: Hotel Du Lac, Ioannina
Organization: Hellenic College of Cardiology
Website: www.cardiologycongress2019.gr

 


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions