Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


ΓΝΘ Γ. Γεννηματάς- Aνάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας - 21/3/2018

                 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Θεσσαλονίκη,  20-3-2018

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                                       Αριθ.πρωτ:       3717

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

 OΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

             

ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΛΗΡ.: Μ.Κωστενιάν

ΤΗΛ :    231322329 – 2313322330

ΦΑΞ:    2313322355

 e-mail: agdim-prom@3ype.gr                                               Κοιν: Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης                                                                                                           

 

 

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ : « Aνάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 13.709,68 άνευ ΦΠΑ (€17.000,00 με Φ.Π.Α.) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

 

            

ΣΧΕΤ.: α) Ο Ν. 3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των

                εργαζομένων)

            β) Ο Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) άρθρα

                118 και 328.

            γ) Η Αριθμ. Υ7α/ΓΠ.οικ.112498 Ιατροί εργασίας- όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση

                της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων-ΦΕΚ Β΄

               1775/26-8-2009

            δ) Η  αριθ. 4η/θέμα 13ο/27-2-2018   απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ –

                Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  περί   έγκρισης   διενέργειας  νέας  έρευνας αγοράς για την

                υπηρεσία  που αναφέρεται στο θέμα.

 

 

         Οι  προσφορές  πρέπει  να κατατίθενται  στην υπηρεσία  σε σφραγισμένο φάκελο (είτε δια υποβολής, είτε ταχυδρομικώς), απαραίτητα μέχρι και την Δευτέρα     26 -3-2018, έως  12:00  στο  Γραφείο  Προμηθειών  της  Οργανικής Μονάδας  «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»   του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Ελένης Ζωγράφου 2 Τ.Κ 546 34. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την     26/3/2018 και ώρα 12:30μμ, στο γραφείο Προμηθειών  της  Οργανικής Μονάδα  «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», από την αρμόδια Επιτροπή.

 

       Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιείται  πρώτα στον Ιατρικό σύλλογο Θεσσαλονίκης και σε περίπτωση που  δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, η αναθέτουσα αρχή θα  απευθυνθεί στους όμορους νομούς.(Αριθμ. Υ7α/ΓΠ.οικ.112498 Ιατροί εργασίας- όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων-ΦΕΚ Β΄ 1775/26-8-2009)

 

Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι:

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Θα κατατεθεί τεχνική προσφορά (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο)  και οικονομική προσφορά (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).

Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα με την κατάθεση ανάλογης Υπεύθυνης Δήλωσης (επί ποινή απόρριψης).

 

Οι οικονομικές προσφορές θα δίνονται σε Ευρώ άνευ ΦΠΑ.

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

                                       

1.Η πληρωμή , θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή του σχετικού  πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και με την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των ειδών μόνο σε ΕΥΡΩ.

 

2.Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες.

 

3.Ο Προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση κατακύρωσης σε φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται του Φ.Π.Α.

 

4. Η κατακύρωση θα γίνει στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (η προσφερόμενη τιμή να δοθεί άνευ ΦΠΑ). Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων  είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.Σ. , κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις.

 

5. Εφόσον η προμήθεια της υπηρεσίας παρακολουθείται  από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) της Ε.Π.Υ., καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές  της σχετικής υπηρεσίας στην ιστοσελίδα www.epromy.gr (παρατηρητήριο τιμών). Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν τα εν λόγω είδη δεν παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή απόρριψης).

      

  

Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

              Παραθέτουμε τις παρακάτω προδιαγραφές και την περιγραφή της παροχής υπηρεσιών   ιατρού εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010 για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Μονάδα έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») για χρονικό διάστημα ενός (1)  έτους.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 

             Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά, Φυσικά Πρόσωπα ή εταιρείες ΕΞ.Υ.Π.Π. της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται με αντίστοιχο με το διαγωνισμό αντικείμενο.

Οι διαγωνιζόμενοι που ενδιαφέρονται να παρέχουν Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) θα πρέπει να κατέχουν σχετική άδεια ΕΞ.Υ.Π.Π σε ισχύ σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις (Ν. 3850/2010). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της ισχύουσας άδειας της ΕΞ.Υ.Π.Π. (από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Μετά την ανακήρυξη του προσωρινού μειοδότη, ο ανάδοχος θα καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και θα απαιτηθούν από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, που θα ελέγξει και θα επικυρώσει το νομότυπο της ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ότι διαθέτει το αναγκαίο άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ιατρού εργασίας, χρονικής διάρκειας ενός έτους στο Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» αναλύεται παρακάτω:

Ιατρός Εργασίας, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη γιατρού εργασίας με συνολική απασχόληση 568,6 ώρες εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους και σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Η προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπάνη υπολογίζεται για τον Ιατρό Εργασίας 13.709,67 € χωρίς ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.297/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμ.ΠΟΛ.1168/112559/8239/989/Β0014/16-12-2008 του Υφυπουργού  Οικονομίας και Οικονομικών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους ιατρούς εργασίας (φυσικά πρόσωπα) απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α.

 

 

 

 

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.   Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.

2.   Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον Ν.3850/2010 άρθρο 16, έχουν δικαίωμα να ασκούν:

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.

β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

3.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των αναγκαίων προσόντων για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από ιατρούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και για την άσκηση αυτής έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την απόκτηση του ως άνω τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας.

4.   Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση του Νοσοκομείου.

5. Ως βοηθητικό προσωπικό του γιατρού εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο «4» του άρθρου «8» του Ν. 3850/10, μπορούν να προσλαμβάνονται επισκέπτριες αδελφές και επισκέπτες αδελφοί, πτυχιούχοι σχολών τεταρτοετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής ή αδελφές νοσοκόμες και αδελφοί νοσοκόμοι, πτυχιούχοι σχολών μονοετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.    Ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τις σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ο γιατρός εργασίας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν. 3850/10. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

2.    Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

3.    Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.

4.    Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

5.    Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.

6.    Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμα και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

7.    Ο γιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.

 

Β. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

1.       Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας, ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν αυτό δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.

2.       Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:

α. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β. Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας.

γ. Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.

δ. Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους.

ε. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας όπου εδρεύει η επιχείρηση.

3.    Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

4.    Ο γιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας, ασθένειες των εργαζόμενων που οφείλονται στην εργασία.

5.    Ο γιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.

6.    Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.

7.    Ο γιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του γιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

8.    Ο γιατρός εργασίας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δε διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π. ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) Στη συνέχεια ο γιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων των παραπάνω εξετάσεων και τα αξιολογεί. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη.

9.    Για κάθε εργαζόμενο, ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζόμενου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι γιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.

10.  Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του εργαζόμενου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου«9», άρθρο 18, Ν. 3850/2010. Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του εργαζόμενου, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο:

α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία,

β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και

γ) για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών.

11. Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της παραγράφου «10» τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων «21» και «22» του Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα. Σε περίπτωση περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του Ν.2472/1997.

 

Γ. Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας.

1.    Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

2.    Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων.

3.    Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.

4.    Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

 

Δ.    ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞ.Υ.Π.Π.

1.       Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για καθεμία επιχείρηση, με την οποία συμβάλλονται. Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης, έρευνας, μέτρησης ή εξέτασης που σχετίζεται με την επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές πρέπει να καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π. και στα βιβλία που υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση.

2.       Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας με το χρόνο απασχόλησής τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης, συντάσσουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση, το πρώτο δίμηνο κάθε έτους.

3.       Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που αφορά τόσο την ίδια όσο και την επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται.

4.       Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, κάθε στοιχείο που ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση τη σύμβαση που υπογράφουν με την επιχείρηση.

5.       Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύμβασης δεν μπορεί να οφείλεται σε διαφωνία για θέματα αρμοδιότητας της ΕΞ.Υ.Π.Π. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία, η λύση ή η αλλαγή της σύμβασης πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

6.       Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει η ΕΞ.Υ.Π.Π., κατά κανένα τρόπο δε μεταφέρονται σε εργαζόμενους που απασχολεί.

7.       Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτό και για καθεμία από τις επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται.

8.       Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Π.Π. δε διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, όπως για διενέργεια μετρήσεων, εξετάσεων κλπ, οι ΕΞ.Υ.Π.Π. μπορούν να διαθέτουν δικά τους μέσα ή εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή γίνεται αναφορά στη σχετική μεταξύ τους σύμβαση.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η ΕΞ.Υ.Π.Π. στην οποία θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο και μετά από αυτή χωρίς χρονικό περιορισμό να μην αποκαλύπτει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αφήνει να διαρρεύσει σε τρίτους και να μην κάνει χρήση οιασδήποτε πληροφορίας στοιχείων σχετικών με το Νοσοκομείο αλλά υποχρεούται να αποτρέπει με κάθε νόμιμο τρόπο την ανακοίνωση αυτών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου αφορά και τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή ιδιότητες προστιθέμενους βοηθούς εκπληρώσεων και εν γένει συνεργάτες της εταιρείας.

 

Ε.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

1.       Ο εργοδότης για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του γιατρού εργασίας, θέτει στη διάθεσή τους το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες.

2.       Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει  τον γιατρό εργασίας και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων για την παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3850/2010.

3.       Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Ν.3850/2010.

 

ΣΤ. 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την νομοθεσία το προσωπικό που εντάσσεται και στις τρεις κατηγορίες (Α΄, Β΄, Γ΄) στο Νοσοκομείο έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» σήμερα είναι 1142 άτομα. Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ιατρού εργασίας είναι  568,6 ώρες και καθορίζεται με βάση το άρθρο 21 του Ν. 3850/2010, σε συνάρτηση με τον αριθμό εργαζομένων και την κατηγορία επικινδυνότητας . Η παρουσία του Ι.Ε στο Νοσοκομείο κρίνεται υποχρεωτική για το χρονικό διάστημα προβλεπόμενης απασχόλησής του. Στις υποχρεώσεις θα συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη και οι τυχόν αναθεωρήσεις της Μ.Ε.Ε.Κ. που θα συνταχθεί. Γενικά θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1568/1985, του Π.Δ. 17/1996, του Π.Δ. 159/1999, Π.Δ. 294/1988, Ν. 2874/2000 και του Ν.3850/2010.  

 

 

        

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ)

 

Πίνακας προσδιορισμού ετήσιας απασχόλησης γιατρού εργασίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κατηγορία Επικινδυνότητας          Α

Κατηγορία Επικινδυνότητας          Β

Κατηγορία Επικινδυνότητας       Γ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προσωπικό που εργάζεται σε: 1.Ακτινολογικά 2.Αιμοδυναμικό 3.Ακτινοθεραπευτικό 4.Πυρηνική ιατρική      5.Χειρουργεία (Γενικά, Κ/Χ, ΩΡΛ, ΟΦΘ)                 6.Συλλογή επικίνδυνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Προσωπικό που εργάζεται σε: 1.Μικροβιολογικά 2.Βιοχημικά 3.Παθολογοανατομικό 4.Καθαριότητα              εξωτερικών επιφανειών κτιρίων         5.Τεχνική Υπηρεσία

Υπόλοιπο Προσωπικό που εργάζεται σε θέσεις εργασίας εκτός των αναφερομένων στις προηγούμενες 2 στήλες

 

Ιατρικό

95

17

108

220

Νοσηλευτικό

40

0

251

291

Παραϊατρικό

16

20

8

44

Λοιπό Επιστημονικό

0

1

4

5

Τεχνικό

0

17

0

17

Διοικητικό

0

1

59

60

Βοηθητικό

0

0

17

17

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

151

56

447

654

Ώρες ετήσιας απασχ. Γ.Ε. ανά εργαζόμενο

0,80

0,60

0,40

Βάσει      Ν.3850/2010, αρθρ.21

Σύνολο ωρών ετήσιας απασχ. Γ.Ε. ανά κατηγορία

120,8

33,6

178,8

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧ. ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

333,2

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

         Πίνακας προσδιορισμού ετήσιας απασχόλησης γιατρού εργασίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κατηγορία Επικινδυνότητας          Α

Κατηγορία Επικινδυνότητας          Β

Κατηγορία Επικινδυνότητας       Γ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 «O ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προσωπικό που εργάζεται σε: 1.Ακτινολογικά 2.Αιμοδυναμικό 3.Ακτινοθεραπευτικό 4.Πυρηνική ιατρική      5.Χειρουργεία (Γενικά, Κ/Χ, ΩΡΛ, ΟΦΘ)                  6.Συλλογή επικίνδυνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Προσωπικό που εργάζεται σε: 1.Μικροβιολογικά 2.Βιοχημικά 3.Παθολογοανατομικό 4.Καθαριότητα              εξωτερικών επιφανειών κτιρίων         5.Τεχνική Υπηρεσία

Υπόλοιπο Προσωπικό που εργάζεται σε θέσεις εργασίας εκτός των αναφερομένων στις προηγούμενες 2 στήλες

 

Ιατρικό

36

13

85

134

Νοσηλευτικό

58

3

137

198

Παραϊατρικό

15

16

5

36

Λοιπό Επιστημονικό

0

0

5

5

Τεχνικό

0

17

0

17

Διοικητικό

0

1

62

63

Βοηθητικό

0

1

34

35

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

109

51

328

488

Ώρες ετήσιας απασχ. Γ.Ε. ανά εργαζόμενο

0,80

0,60

0,40

Βάσει Ν. 3850/2010, αρθρ.21

Σύνολο ωρών ετήσιας απασχ. Γ.Ε. ανά κατηγορία

60

30,6

144,8

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧ. ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

235,4

 

 

 

 

 

 Ζ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.       Πιστοποίηση από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ότι ο υποψήφιος κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας.

       εναλλακτικά

2.       για τους γιατρούς χωρίς ειδικότητα που υπάγονται στην περίπτωση της παραγράφου 2α του άρθρου 16 του Ν.3850/2010: Αντίγραφα συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 15-05-2009 και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων του γιατρού εργασίας, συνεχώς επί 7 τουλάχιστον έτη.

       εναλλακτικά

3.       για τους γιατρούς που υπάγονται στην περίπτωση της παραγράφου 2β του άρθρου 16 του Ν.3850/2010: Αντίγραφα σύμβασης / συμβάσεων που αποδεικνύουν ότι στις 15-05-2009 εκτελούσαν καθήκοντα γιατρού εργασίας χωρίς τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά με τίτλο άλλης ειδικότητας.

 

Η. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. (επί ποινή απόρριψης)

  1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
  2. Άδεια λειτουργίας της ΕΞ.Υ.Π.Π. σε ισχύ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας ότι διαθέτει το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου.
  4. Πρόσφατες βεβαιώσεις οργανισμών που θα αποδεικνύουν την ικανοποιητική

            εκτέλεση των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

 

                             

 

                                                                                              Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

                                                                                       ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΟΥΓΚΑ

 

 

 

 

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
28/08/2020 : 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος

Ξενοδοχείο “Grand Serrai” στα Ιωάννινα
28 & 29 Αυγούστου 2020

πληροφορίες εδώ


04/09/2020 : Cadaveric Workshop on Thoracolumbar, Lumbar and Spinopelvic Surgery

City/ Country: Ioannina, Greece
Venue: Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Ioannina
Dates: 4–5 September 2020

Official Website: www.concopco.com/spineworkshop
E – mail: asoubasakou@concopco.com


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions