Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Θέσεις εργασίας στην Κύπρο - 7/2/2014

Για ενημέρωση των Ιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο.
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας «Γιώρκειο, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία», Επίπεδο Κήπου (-1), Γραφείο Κ20, ή να αποσταλούν μέσω του Τηλεομοιότυπου 22605495 όχι αργότερα από τις 7 Φεβρουαρίου 2013.
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Aριθμός 25
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
 
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011 (Ν. 25(Ι)/2011), πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας ή για κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως στη Δημόσια Υπηρεσία, για τo έτος 2014:
 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α) Ιατρικό Προσωπικό
α) Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική (3ος Συμπληρωματικός Κατάλογος)
β) Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης με ειδικότητα στη Παθολογία (2ος Συμπληρωματικός Κατάλογος)
γ) Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης με ειδικότητα στην Καρδιολογία (3ος Συμπληρωματικός Κατάλογος)
δ) Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης με ειδικότητα στην Ακτινολογία (1ος Συμπληρωματικός Κατάλογος)
ε) Ιατρικός Λειτουργός, 2ης Τάξης (1ος Συμπληρωματικός Κατάλογος).
Απαιτούμενα προσόντα
 
(i) Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
 
(ii) Σε περίπτωση που οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν την εκτέλεση καθηκόντων Ειδικής Ιατρικής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.
 
(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας,
 
ή
Καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
(iv) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 19
 
Β) Παραϊατρικό Προσωπικό
α) Τεχνολόγος Νοσοκομειακού Εργαστηρίου με ειδικό ενδιαφέρον και εκπαίδευση στον τομέα της Εμβρυολογίας, Κυτταρογενετικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής.
Απαιτούμενα προσόντα:
 
(i) α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα
 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Χημεία, Βιολογία
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
ή
β) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής ή Κολλεγίου τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στις Νοσοκομειακές Εργαστηριακές Επιστήμες.
 
(ii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 
(iii) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Οικεία Σχέδια Υπηρεσίας.
2. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας ή για κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως θα είναι για χρονική περίοδο έξι κατά ανώτατο όριο μηνών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα έξι μήνες, εκτός αν οι ανάγκες που θα ικανοποιούν παύσουν να υφίστανται είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του εργοδοτουμένου καθορισμένης διάρκειας προσωπικού τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
3. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα 22605512 και 22605371.
4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Υγείας, ή από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.cy), Υπουργείου Οικονομικών (www.mof.gov.cy) και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd) . Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά.) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας «Γιώρκειο, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία», Επίπεδο Κήπου (-1), Γραφείο Κ20, ή να αποσταλούν μέσω του Τηλεομοιότυπου 22605495 όχι αργότερα από τις 7 Φεβρουαρίου 2013. Τονίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο.
Σημ.: 1.Υποψήφιοι οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι στους οριστικούς καταλόγους Ιατρικών Λειτουργών, 1ης Τάξης στις ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Καρδιολογίας, Ακτινολογίας και στον οριστικό κατάλογο Ιατρικών Λειτουργών, 2ης Τάξης οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύουν για τα έτη 2013-2014, δε χρειάζεται να υποβάλουν ξανά αίτηση αφού η δημοσίευση για αυτές τις ειδικότητες αφορά συμπληρωματικούς καταλόγους.
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2014
Α) (α)-(δ) ΘΕΣH: Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης για τις ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Καρδιολογίας και Ακτινολογίας
       
 
      
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εξειδίκευση στην Ειδικότητα*
0,5
 
Πρόσθετη Ειδικότητα
1
 
Μεταπτυχιακό / Master σε θέμα σχετικό με τον τομέα της υγείας
1
 
Διδακτορικό / PhD σε θέμα σχετικό με τον τομέα της υγείας
1,5
 
Πείρα στη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης / Ειδικότητας
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Υπουργείο Υγείας
Κυπριακής Δημοκρατίας
1-8
1 μονάδα για κάθε τρείς συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια
Επιπρόσθετη σχετική πείρα μετά την απόκτηση της ειδικότητας (αποδεδειγμένη)
0,5-2
0,5 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια
 
ΤΜΗΜΑ Α 20 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Σημ. : Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:
α) Η ημερομηνία αναγνώρισης της Ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου
β) H ημερομηνία γεννήσεως
*Αναγνωρισμένη με βάση τους περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2003 έως 2009.
A) (ε) ΘΕΣΗ: Ιατρικός Λειτουργός, 2ης Τάξης (Κλ. Α9 (4η βαθμίδα))
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ειδικότητα ή Ειδικότητες
1
Μεταπτυχιακό / Master σε θέμα σχετικό με τον τομέα της υγείας
1
Διδακτορικό / PhD σε θέμα σχετικό με τον τομέα της υγείας
1,5
Πείρα στη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 2ης Τάξης
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Υπουργείο Υγείας
Κυπριακής Δημοκρατίας
1-8
1 μονάδα για κάθε τρείς συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια
Επιπρόσθετη σχετική πείρα με τα καθήκοντα της θέσης (αποδεδειγμένη)
0,5-2
0,5 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στάλω Παναγίδου
Λειτουργός Υπηρεσιών Υγείας
Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Υπουργείο Υγείας
 
για Αν. Διευθυντή
Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
 
Γιώρκειο»
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
Άγιος Ανδρέας,
1449 Λευκωσία
αρ. τηλ.: 22605605, αρ. φαξ.: 22605491


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
10/12/2019 : Μικροβίωμα: Ο ρόλος του στην Υγεία και τη Νόσο

1ης Επιστημονική Ημερίδα Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019
Στις 11.00 π.μ.
αμφιθέατρο «Αλέξανδρος»
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Σίνδος

Πληροφορίες εδώ:

http://www.mls.teithe.gr/?p=4765


12/12/2019 : 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας

12-15 Δεκεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

επίσημη ιστοσελίδα: www.praxicon.gr/Helani19


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions