Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ. Helpdesk Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για GDPR

προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ.

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Σερρών - 15/5/2018

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΣΕΡΡΕΣ, 15-5-2018                                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ: 235068(2176)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ                                                        

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Διοικητήριο                                                              

Ταχ. Κωδ.  : 62110                                                                              

Πληροφορίες: Χαριζάνου Ελένη

Τηλ: 2321350362                                                                

Fax: 2321350458

Εmail     : xarizanou@serres.pkm.gov.gr

 

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας συνολικού προϋπολογισμού 1.722,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την Π.Ε. Σερρών για το χρονικό διάστημα Ιούνιος-Δεκέμβριος 2018».

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας υπόψη:

1)       Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)

2)      Τις διατάξεις του άρθρου 11 των αποφ. με αρ. 81320 77909 (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016) «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της  Περιφέρειας Kεντρικής  Μακεδονίας».

3)      Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»

4)      Τις διατάξεις του  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας».

5)      Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

6)      Την υπ΄ αριθ. 30110 385/27-1-2017 (ΦΕΚ 390/Β/10-2-2017)  απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7)   Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»

8)                Το            άρθρο 27 του Ν.4304/2014 σύμφωνα με το οποίο «Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ, εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, συμβάσεων μίσθωσης έργου …. με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ.2δ του άρθρου 15 του ν.4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες….»

9)   Το με αρ. πρωτ. 504223/5050/28-11-2017 πρωτογενές αίτημα του Τμ. Ανθρωπίνων Πόρων & Υποστήριξης της Π.Ε. Σερρών με ΑΔΑΜ:17REQ002316958.

10)    Την αρ. 2558/12-12-2017 (ΑΔΑ:ΨΨΤ67ΛΛ-9ΜΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2018 στον Φ. 721 και ΚΑΕ 0879.α.01 για τη δαπάνη υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για το έτος 2018.

11)   Την με αρ. πρωτ. 1946/30/5-1-2018 απόφαση ανάληψης που καταχωρήθηκε με α/α 367 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΩΨΔ7ΛΛ-53Β ΑΔΑΜ:18REQ002523363) και την με αρ. πρωτ. 1947/31/5-1-2018 απόφαση ανάληψης που καταχωρήθηκε με α/α 369 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΩΧΥΠ7ΛΛ-ΩΓ8 ΑΔΑΜ:18REQ002523417).

12)             Το με αρ. πρωτ. 20927/175/12-1-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Τμ. Ανθρωπίνων Πόρων & Υποστήριξης και το με αρ. πρωτ. 154895/1322/29-3-2018 απαντητικό έγγραφο περί μη δυνατότητας ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σε υπάλληλο της Π.Ε. Σερρών.

13)             Την αρ. πρωτ. 163879/1396/2-4-2018 (ΑΔΑ:ΨΠΟ47ΛΛ-Ω7Ν) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

14)             Την αρ. 877/24-4-2018 (ΑΔΑ:66ΠΖ7ΛΛ-ΘΝΧ ΑΔΑΜ:18AWRD002999968) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με την οποία κηρύχθηκε άγονη η διαγωνιστική διαδικασία ως προς την ειδικότητα του ιατρού εργασίας και ως εκ τούτου επαναπροκηρύσσεται  η απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας κατ΄εξαίρεση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 16 «Προσόντα ιατρού εργασίας» του Ν. 3850/2010.

 

Ανακοινώνει

 

   Ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για την Π.Ε. Σερρών για το χρονικό διάστημα Ιούνιος-Δεκέμβριος 2018 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.722,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

    Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της Π.Ε. Σερρών ανάλογα με την ειδικότητα ανέρχεται σε:

Τεχνικοί (κατηγορία Β')= 77 άτομα και Διοικητικοί (κατηγορία Γ) = 192 άτομα.

Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας για κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής:

 

Κατηγορία Β' x 0,60 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο : 77 άτομα x 0,60 = 46,20 ώρες

Κατηγορία Γ' x 0,40 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο : 192 άτομα x 0,40 = 76,80 ώρες

Σύνολο ωρών για δώδεκα μήνες 123 (10,25 ώρες ανά μήνα)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός τιμής ανά ώρα: 24,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Συνολικό κόστος για το χρονικό διάστημα Ιούνιος-Δεκέμβριος 2018: 10,25 ώρες x 7 μήνες x 24,00 € ανά ώρα = 1.722,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Β. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσόντα ιατρού εργασίας (αρ. 16του Ν. 3850/2010)

1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.

2.   Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα να ασκούν:

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.

β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας, χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατροεργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

3.      Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των αναγκαίων προσόντων για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από ιατρούς των περιπτώσεων α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και για την άσκηση αυτής έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την απόκτηση του ως άνω τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας.

4.   Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης.

Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας (αρ. 17 του Ν. 3850/2010)

 

1.       Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

2.  Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:

α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,

β) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού,

γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,

ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

3.     Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.

Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων (άρ. 18 του Ν. 3850/2010)

 

1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.

2.   Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:

α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους, β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,

δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους,

ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.

3.     Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

4.    Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

5.      Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.

6.  Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.

7.    Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 περί ηθικής ανεξαρτησίας απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους έχει εφαρμογή και για τον ιατρό εργασίας.

8.    Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζομένους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη.

9.    Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.  

10.    Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του εργαζομένου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 9. Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του εργαζομένου προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία, β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών.

11.     Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της παραγράφου 10 τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ50/Α') αντίστοιχα. Σε περίπτωση πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 2472/1997.

12.     Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την τήρηση και το περιεχόμενο του ατομικού βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου, τη συλλογή και επεξεργασία επιπλέον δεδομένων με τη συγκατάθεση και επιμέλεια του εργαζομένου, την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 11 και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας (άρ. 20 του Ν. 3850/2010)

1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

2.    Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων.

3.    Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.

4.     Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.) άρ. 23 του Ν. 3850/2010

 

1.      Οι υπηρεσίες ιατρού εργασίας μπορούν να παρέχονται και από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα, που στο εξής θα ονομάζονται «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» (ΕΞ.Υ.Π.Π.). Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. ασκούν τις αρμοδιότητες και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ιατρού εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.    Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. για να αρχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες υποχρεούνται να κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3.    Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. συνδέονται με κάθε επιχείρηση με γραπτή σύμβαση. Η σύμβαση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή αλλιώς ανακοινώνεται στους εργαζομένους. Στη σύμβαση αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 για την υποχρέωση γνωστοποίησης της Σύμβασης στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

4.    Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύμβασης μιας επιχείρησης με ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν μπορεί να οφείλεται σε διαφωνία για θέματα αρμοδιότητας της δεύτερης. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία, η λύση ή η αλλαγή της σύμβασης πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

5.    Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει με τη σύμβαση η ΕΞ.Υ.Π.Π. κατά κανένα τρόπο δεν μεταφέρονται σε εργαζομένους που απασχολεί.

6.    Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες της παραγράφου 1, πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτόν και για καθεμία από τις επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται.

7.    Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως για τη διενέργεια μετρήσεων, εξετάσεων κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Π.Π. μπορούν να διαθέτουν δικά τους μέσα ή εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετική αναφορά στη γραπτή σύμβαση της παραγράφου 4.

8.    Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για καθεμία επιχείρηση, με την οποία συμβάλλονται. Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης, έρευνας, μέτρησης ή εξέτασης που σχετίζεται με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στη γνωμοδότηση αναφέρονται και οι απόψεις των μειοψηφούντων μελών της επιτροπής επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές πρέπει να καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π. και στα βιβλία, τα οποία υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση.

9.   Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε ιατρού εργασίας με το χρόνο απασχόλησής τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης, συντάσσουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση το πρώτο δίμηνο κάθε έτους.

10.Ανάλογες υποχρεώσεις με αυτές της προηγούμενης παραγράφου έχουν και τα άτομα εκτός των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας.

11.Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που αφορά τόσο την ίδια όσο και την επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται.

12.Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας κάθε στοιχείο που τους ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση τη σύμβαση .

13.Η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας έχει επίσης πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των φακέλων, που αναφέρονται στην παράγραφο 9.

14.Το άρθρο 70 «παροχή στοιχείων-εχεμύθεια οργάνων» έχει εφαρμογή και για παροχή στοιχείων από την ΕΞ.Υ.Π.Π., που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλεται.

Υποχρεώσεις Εργοδότη

    Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια στις σχετικές διατάξεις του Ν.3850/2010.

 

Δ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

     Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των αιτούμενων ωρών απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψηφίου, την ένδειξη  «προσφορά  για ιατρό εργασίας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 235068(2176)/15-5-2018» καθώς και να περιλαμβάνει δύο υποφακέλους  με την ένδειξη «δικαιολογητικά» και «οικονομική προσφορά» αντίστοιχα.

 

 

 

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   Οι ενδιαφερόμενοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στον υποφάκελο «δικαιολογητικά»  τα εξής:

 

Για τον Ιατρό Εργασίας

1. Αντίγραφο πτυχίου

2. Άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος

3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους και άσκησης της συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας από τον οικείο ιατρικό σύλλογο καθώς και βεβαίωση ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα ιατρικής της εργασίας από τον τοπικό ιατρικό σύλλογο (αρ. 29 παρ. 2 του Ν.3996/11). Σε κάθε περίπτωση ο ιατρός γνωστοποιεί την πρόθεσή του στον τοπικό ιατρικό σύλλογο ότι πρόκειται να ασχοληθεί στην περιοχή αρμοδιότητας του συλλόγου, ενώ μπορεί να είναι εγγεγραμμένος σε ιατρικό σύλλογο άλλης περιοχής.

4. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας

 

Για τις ΕΞ.Υ.Π.Π.

1. Άδεια λειτουργίας

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 ότι διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα και εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας πρόσκλησης.

 

 

 

ΣΤ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι φάκελοι προσφορών με ένδειξη «προσφορά για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών (206 ή 217), Κ. Καραμανλή 36, 2ος όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350362, μέχρι και την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 ώρα 2:30 μ.μ. και θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο 206 του Διοικητηρίου την Τετάρτη 23 Μαϊου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr καθώς και στους ιατρικούς συλλόγους του Ν. Σερρών και των όμορων νομών.

                           Ο Αν. Πρ. της Υποδ/νσης Οικ/κού & Ανθρ. Πόρων

                                                                                            Της Π.Ε. Σερρών

 

 

                                    Κοτζάογλου Σωκράτης                                                                      Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
29/10/2020 : 14th Annual Congress of the Hellenic Spine Society and 44th Symposium “N. Giannestras – P. Smyrnis

City/ Country: Thessaloniki, Greece
Venue: Met Hotel
Dates: 29 October – 01 November 2020
Language: English
Official Website: www.concopco.com/spine2020
E – mail: asoubasakou@concopco.com


30/10/2020 : Διαδραστική Προσέγγιση Ασθενών με Νεοπλασία του Πεπτικού Συστήματος: Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Διλήμματα

30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2020
Μetropolitan General, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες
& φόρμα εγγραφής ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions