Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Δήμος Χαλκηδόνας - Ζήτηση Ιατρού Εργασίας - 9/3/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού & Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Εθ.Αντίστασης 36, ΤΚ 57100

Τηλ.: 2391330126

Fax:2391330130

Κουφάλια, 08/03/2017

Αριθμ. Πρωτ. 3248         

 

 

 

 

              ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 

Ο Δήμος Χαλκηδόνος , για την κάλυψη των αναγκών του, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.»

Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α/2006) και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ 2010), και θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.330,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017.

Το δικαίωμα συμμετοχής , τα προσόντα , οι υποχρεώσεις του ιατρού εργασίας και οι όροι διενέργειας της υπηρεσίας αναφέρονται στην συνημμένη 9/2017 μελέτη της υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σχετική προσφορά για την αναφερόμενη υπηρεσία μέχρι την Παρασκευή 17/03/2017 και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), στο Τμήμα Προϋπολογισμού & Προμηθειών του Δήμου Χαλκηδόνος (Δ/νση: Εθν.Αντίστασης 36, ΤΚ 57100 Κουφάλια).

 

Διευκρινήσεις θα παρέχονται μέχρι την ως άνω αναφερόμενη μέρα και ώρα στο τηλ. 2391330172.

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι:

1.      Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του ιατρικού συλλόγου

2.      Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και την

3.      Οικονομική προσφορά (συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς).

 

Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί i) απόσπασμα ποινικού μητρώου, ii) φορολογική και iii) ασφαλιστική ενημερότητα πριν της υπογραφής της σύμβασης.

 

Η παρούσα πρόσκληση καθώς και η αριθμ. 9/2017 μελέτη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος (https://dimos-chalkidonos.gr) και στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Ν. Θεσσαλονίκης.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------

 


Συνέδρια
08/12/2017 : 20 years after the Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine

Date: 8-9 December 2017
Place: at the premises of Medical Chamber of Thessaloniki (Plateia Aristotelous 4)

ΑΦΙΣΑ

To register or to learn more, explore our official conference site:
http://www.thessaloniki-conference2017.es/

ηλεκτρονική εγγραφή:

http://medlawlab.web.auth.gr/?p=1075


23/11/2017 : 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και Διαταραχών Πυελικού Εδάφους


Ελληνική Εταιρεία Ουρογυναικολογίας και Διαταραχών του Πυελικού Εδάφους
23 – 25 Νοεμβρίου 2017 (23/11 Πειραματικό εργαστήριο «Αρεταίειο» & 24-25/11 Πολεμικό Μουσείο Αθηνών)
www.urogyn2017.mdcongress.gr

 


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions